Am Freitag 3+2- Blitz - letztes Turnier des alten Zyklus